مجله سیاسی-تحریمهای گسترده

November 7, 2010

در این قسمت از مجله سیاسی، داعی و کابلی به طور مستند به تحریمهای اعمال شده بر علیه جمهوری اسلامی در دوران جدید می پردازند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *