درباره نامه آرامش دوستدار به يورگن هابرماس و واکنش‌ها به آن يورگن هابرماس

October 31, 2010

چرايی نوشتن اين مکتوب با امضای مشترک؟
ما دو تن از زندانيانِ سياسی دهه‌ی شصت می‌باشيم و به هنگام دست‌‌گيری با دو تفکر و جهان‌نگری متفاوت قريب به پانزده سال از جوانی‌ غارت‌شده‌مان را در زندان‌های مختلف حکوت اسلامی گذرانده‌ايم. ما جان‌بدر‌برده‌گانِ نيمه‌جانی هستيم که شاهدِ قتلِ تبه‌کارانه‌ی نزديک‌ترين پاره‌های تن‌مان بوده‌ايم.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *