نظام‌های دینی و روشنفکران دینخو

October 31, 2010

یورگن هابرماس، به عنوان یکی از مطرح‌ترین فیلسوفان معاصر که تزهای وی اتفاقاً در زمینهء «زبان»، «گفتگو» و «ارتباط» مشهور است، فیلسوفی است که معتقد است با یک «سلام، حال شما چطور است؟» می‌توان نقب به منظور گوینده و برداشت‌های مخاطب زد. پس به نظر نمی‌رسد در درک نامه‌هایی که به وی می‌رسد دچار مشکل شود و نیاز به توضیح دیگران داشته باشد*.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *