«روشنفکران ایرانی باید بپاخیزند و قاطعانه بر رویکرد ضد صیونیستی رژیم مهر باطل برنند»

October 7, 2010

جهان یک بار دیگر به محمود احمدی نژاد امکان داد از یک تریبون تبلیغاتی که بسیار مورد علاقه اوست، و آن تریبون سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل است، استفاده کند. همانگونه که فرانک سیناترا گفته است، “اگر می توانم آن جا این کار را بکنم، پس در همه جا این قدرت و توانائی را دارم”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *