وقتی تریبون های زنانه به زهرا رهنورد سپرده شود

October 1, 2010

به نظر من یکی از بزرگترین فرصت ها برای جنبش زنان این است که خودش را به طور روزمره در مبارزات مردم برای دمکراسی داخل کرده و این مبارزات را فمنیزه کرده و رنگ و بوی زنانه به آن بدهد و در عین حال در همه تحولات سیاسی مداخله کرده و با رویکرد جنسیتی اظهار نظر کند. به نظرم مهمترین تهدید پیدا نکردن استراتژی های جدید و انکار تاثیراتی است که جنبش سبز و سرکوب بر روی جنبش زنان گذاشته است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *