سایت اتمی افشا شده توسط مقاومت ایران با جزئیات دقیق

September 10, 2010

در کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران برای افشای سایت اتمی رژیم آخوندی تصاویر ماهواره ای با اطلاعات دقیق در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. این کنفرانس مطبوعاتی بازتاب گسترده ای توسطرسانه های خبری بین المللی به دنبال داشت.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *