فيدل کاسترو: جهان در آستانه يک جنگ اتمى ايستاده است

September 5, 2010

فيدل کاسترو، رئيسجمهور پيشين کوبا، در سخنرانى عمدهيى در دانشگاه هاوانا به دانشجويان هشدار داده است که جهان در آستانه يک جنگ اتمى قرار دارد.
به گزارش صداى آمريکا، کاسترو بامداد جمعه گفت تنش بين آمريکا، متحدش اسراييل و ايران به يک رويارويى اتمى منجر خواهد شد.
رهبر سابق کوبا که به تازگى ۸۴ساله شد، قبلاً نيز نظريات مشابهى ابراز داشته است. او ماه پيش، در سخنانى در پارلمان، نسبت به گسترش تنش بين آمريکا و ايران هشدار داد.
فيدل کاسترو پس از يک دوره طولانى انزوا، ماه گذشته چندين بار در مکانهاى عمومى ديده شده است. او در سال ۲۰۰۶ تحت عمل جراحى قرار گرفت و قدرت را به برادرش، رائول، واگذار کرد.
رائول کاسترو رسماًًًًًً در فوريه ۲۰۰۸ مقام رياست‌جمهورى را به دست گرفت.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *