قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تصویب شد

June 9, 2010

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نوزدهم خردادماه چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران را تصویب کرد. دوازده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و ترکیه و برزیل به این قطعنامه رای منفی دادند و فقط لبنان بود که به «قطعنامه شماره ۱۹۲۹» رای ممتنع داد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *