آتش زدن كيوسك بسيحي ها درخيابان هاتف اصفهان

March 16, 2010

جوانان كيوسك بسيج رژيم را درخيابان هاتف چهارراه عبدالرزاق با نارنجك مورد حمله قرارداده اند واين كيوسك آتش گرفته و درحال سوختن مي باشد . مردم ايران از بسيج و پاسداران كه عوامل ولي فقيه هستند بشدت متنفرندزيرا آنها عوامل سركوبگر رژيم هستند.

Share

One Response to آتش زدن كيوسك بسيحي ها درخيابان هاتف اصفهان

  1. اصفهان
    June 2, 2010 at 8:46 am

    22خرداد89 ساعت 5بعد ازظهر ميدان انقلاب اصفهان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *