بیانیه جمعی از فعالان حقوق زنان ایران

January 21, 2010

جمعی از فعالان حقوق زنان ایران که معتقدند در بیانیه های اخیر رهبران سیاسی مخالف دولت خواسته های زنان نادیده گرفته شده است با انتشار بیانیه ای راه حل های خود را برای خارج شدن از”بحران” موجود ارایه کرده اند.”لغو حجاب اجباری و کلیه قوانین تبعیض آمیز و ضد زن”، “رفع خشونت علیه زنان در تمام عرصه ها” ، “جدایی دین از دولت و محاکمه همه دست اندر کاران جنایات سه دهه گذشته”، راه حل هایی هستند که در این بیانیه مطرح شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *