حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران- جنوب با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد »

January 15, 2010

حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران- جنوب با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد »
۵۶تن از استادان دانشگاه علم و صنعت تهران سرکوب وحشیانه دانشجویان را محکوم کردند
روز پنجشنب۲۴دیماه, گروهی از دانشجویان دانشگاه آزادتهران- جنوب در مقابل دفتر مدیریت دانشگاه تجمع کردند و با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد » خواستار آزادی یاران دربند خود شدند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *