کارزار در دفاع از زمين

December 14, 2009

علم را نمی توان تغيير داد، سياست را بايد تغيير دهيم
روز شنبه 12 دسامبر در حاليکه کنفرانس تغييرات جوی در کپنهاگ به روز پايانی خود نيزديک ميشد، مردم در سراسر جهان در دفاع از خانه خود، زمين، به تظاهرات پرداختند. کپنهاک پايتخت دانمارک شاهد يکی از عظميم ترين تظاهرات تاريخ خود در اين روز بود. بسياری از گروه های شرکت کننده رنگ آبی را برای تظاهرات خود انتخاب کرده بودند تا تعهد خود به آبی نگه داشتن سقف خانه انسان را نشان دهند. در عين حال برخی ديگر از گروه های شرکت کننده در تظاهرات کپنهاک يا کشورهای ديگر رنگ زرد را به عنوان علامت خطر انتخاب کرده بودند. يکی از ابتکارات بازسازی مجسمه آزادی در متنی از دود بود تا خواست آزادی از آلودگی هوا را به نمايش بگذارد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *