ایران سبز و آباد بمب اتم نمیخواد13 آبان

November 5, 2009

قابل توجه آنهاییکه شعار حق مسلم ماست را می دهند. برای اولین بار مردم ایران در خیابانها در مقابل پروژه اتمی رژیم موضع می گیرند. سالهاست که مماشات گران می گویند که این یک پروژه مردمی است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *