شهر نو

November 5, 2009

شهر نو خراب بود نو کردند / کل شهر را شهر نو کردند
علی عبدالرضایی


شهر نو خراب بود نو کردند
…..
کلّ ِ شهر را که شهر نو کردند
در تمام کوچه ها خیابان ها
جنده های شهر را ولو کردند
هرکجا که بار داشت مسجد شد
جنده خانه را پیاده رو کردند
تا فقیر با غنی یکی بشود
بر سرِ منی یکی به دو کردند
خوشگلی خلاف داشت قدغن شد
در نتیجه عشق را وتو کردند
بعد ملتی به سیم آخر زد
خط که وصل شد فقط الو کردند
پاسخی نداشتند تا بدهند
لحن ِتیغ را تو دل برو کردند
خواجه کرده اند شاخه را حتی
انقلاب سبز را مِلو کردند
نصف شهر را سر ِاوین دَرَکه
بقیه را دم ِ پیاده رو کردند
در پی ِبلند کردن خانوم
بوق پشتِ بوق! هی هلو کردند
جاده جاکش است بس که ماشین ها
جای پارک هی عقب جلو کردند
از کسی که تاکسی گرفت و نرفت
تا کسی که شد پیاده هو کردند
هی نگو چه کرده اند آقایان
کل شهر را که شهر نو کردند!

Share

One Response to شهر نو

  1. مهرانه نیازی
    November 23, 2009 at 6:47 am

    آفرین بر شاعر بزرگ فارسی علی عبدالرضایی نازنین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *