خیابانها ی تهران به شدت ملتهب اما آرام است.هنوز هسته های اولیه مردم تشکیل نشده است

November 4, 2009
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *