خیام خوانی…..این خواننده فقط همین ترانه را اجرا کرده…گوش کنید و صفا کنید اگر دلتون خواست قری هم بدید

October 9, 2009

کاری از محسن شریفیان – گروه مروارید لیان بوشهر

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *