وقتی دستشویی ابزار شکنجه میشود

October 7, 2009

اولین نوشته شیوا نظرآهاری بعد از آزادی: این روزها که دیگر بدون کسب اجازه می توانم هر زمان که بخواهم به دستشویی بروم و نیازی به انتظار طولانی مدت نیست، غمگین می شوم وقتی یادم می افتد به کبری که هنوز بعد از 60 روز از بازداشتش از کوچکترین حقوق یک زندانی برخوردار نیست و یا هنگامه و یا فریبا با آن موهای ژولیده اش.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *