چهار مضراب ماهور درویش خان

October 5, 2009
Share

One Response to چهار مضراب ماهور درویش خان

  1. آقا حسینقلی
    January 22, 2010 at 5:32 am

    صهبا جان خوب بود ولی به مضرابهای چپ و راستت بیشتر توجه کن دراب را به راست ختم کن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *