معجزه های علمی در قرآن؟

September 30, 2009

مطمئنا به این جمله بر می خورید که بسیاری از کشفیات علمی در قرآن آمده است. در این ویدیو تمامی این به اصطلاح معجزات علمی در قرآن توضیح داده شده و برای شما روشن می شود که تمامی این به اصطلاح کشفیات علمی در قرآن کپی برداری بوده اند!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *