صدام حسین اعدام شد اما پرسش ها دوباره متولد می شوند

January 4, 2007

آیا یک میلیارد دلار کمک حاکمیت آخوندی به دولت فعلی عراق باجی نیست که سردمداران رژیم آخوندی برای نامکشوف ماندن راز حلبچه می پردازند؟
جمشید پیمان

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *