گوردون براون: اجازه ندهيم ايران براى توليد سلاح اتمى تلاش كند، بايد تحريمهاى سختترى عليه آن در نظر بگيريم

September 25, 2009

بهنظرم امروز بايد يك مرز ترسيم كنيم: رژيم ايران نبايد اجازه دهد كه اعمالش مانع حركت جامعه بينالمللى بهسمت يك عصر صلحآميزتر بشود.


گوردون براون نخستوزير انگلستان گفت: همزمان با دستيابى كشورهاى غير هستهيى به انرژى هستهيى غير نظامى، ما بايد نظام منع تكثير را تقويت كنيم؛ چون توسعه دستيابى به انرژى هستهيى غير نظامى نبايد بهمعنى افزايش تهديد توسعه بيشتر تسليحات هستهيى باشد. بهنظرم درسى كه از ماههاى اخير گرفتيم اين است كه نمىتوانيم منتظر بمانيم، وقتى ايران و كره شمالى از فرصتهاى (دستيابى به) انرژى صلحآميز و غير نظامى هستهيى را رد مىكنند و بهجاى آن، گامهايى را در راستاى توليد تسليحات هستهيى به گونهيى كه صلح و امنيت منطقهيى را بهخطر بيندازند، بر ميدارند.
بهنظرم امروز بايد يك مرز ترسيم كنيم: رژيم ايران نبايد اجازه دهد كه اعمالش مانع حركت جامعه بينالمللى بهسمت يك عصر صلحآميزتر بشود. در حالىكه شواهد در مورد نقض توافقات بينالمللى ايران رو بهافزايش است، ما بايد باهم تحريمهاى بسا سختترى را مد نظر قرار بدهيم. به اعتقاد من در آينده، مسئوليت اثباتكردن مىبايست برعهده آنهايى باشد كه معاهده منع تكثير را نقض مىكنند. ما بايد به مسئولين بينالمللى انرژى اتمى منابعى را كه براى پاسخگويى و اعمال مسئوليتهايش نياز دارد بدهيم…
نخست وزير انگلستان افزود: ما بايد اقدام جمعى انجام دهيم تا امنيت هستهيى را بهطور جهانى افزايش بدهيم و تضمين كنيم كه گروههاى تروريستى نتوانند به مواد هستهيى دسترسى پيدا كنند».

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *