دامنه بحران هسته ای ایران بالا می گیرد

September 25, 2009

اوباما سارکوزی و براون به ایران هشدار دادند که باید قبل از جلسه اول اکتبر ژنو در تاسیسات قم را بروی بازرسان بین المللی باز کند. بگفته اوباما تاسیسات قم با یک برنامه هسته ای صلح آمیز مغایرت دارد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *