آیا علی کهریزک داشت؟

September 17, 2009

البته در ایران اظهار نظر انتقادی پیرامون گفته های ایشان ممکن نیست و هنوز یک تابو به حساب می آید. برای این که به منتقد فوراً انگ «توهین به رهبر» زده و راهی زندانش می کنند. نگارنده 2 سال حبس از همین بابت گذرانده ام که 15 ماه از آن را در انفرادی سپری کرده ام. اما بنا ندارم به دلیل ترس از حبس و شکنجه خودم را سانسور کنم و به همین دلیل در این مقاله نظراتم را بیان خواهم کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *