مذهب در خدمت شکنجه و کشتار

September 10, 2009

بر پایه اسناد تاریخی و تجربهای که پیش رو داریم مذهب در حاکمیت، سیاهترین دورههای تاریخی را رقم زده است. كليسای مسيح، پس از به دست گرفتن قدرت، با استناد به آنچه که در کتاب مقدس آمده به سرعت از مقام کلیسای شکنجه شده و زجر دیده به کلیسای شکنجهگر و ظالم تبدیل شد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *