گوناگونی و کلّیت در عصر پسامدرن / ایرا چرنوس

September 9, 2009

اشاره : مطلب زیر بخشی از مقاله‏ی تفسیر فردریک جیمسن از پسامدرنیسم است. این مقاله به زودی در مجموعه مقالاتی با نام «مقاومت در عصر پسامدرن» منتشر خواهد شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *