دیدار محرمانه وزیر احمدی نژاد با همتای اسراییلی

September 7, 2009

انتشار عکس هایی ازجلسه دیدار محرمانه محمد مهدی زاهدی وزیرعلوم دولت نهم با یکی از وزرای کابینه اسراییل در سایت های مختلف اینترنتی، بار میزان صداقت این دولت را در شعارهای ضد اسراییلی خود به موضوع بحث رسانه ها تبدیل کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *