خاوران؛ ۲۱ سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

September 2, 2009

قبرستان خاوران؛ جایی که محل دفن زندان سیاسی کشته شده در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۶۷ است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *