اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست.(فایل صوتی )

January 4, 2007

اگر در داخل پارک ملی لار جاده ای کشيده شود هم آب تهران قطع می شود و هم اينکه زيستگاه گياهان و جانوران دو پاره می شود.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست (فایل صوتی)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *