جایزه ای برای «گری سیک»

August 22, 2009

قرار است دوازدهم اکتبر امسال، یک میزگرد در باره اوضاع سیاسی ایران و بحران کنونی در دانشگاه حقوق نیویورک برگزار شود. سخنرانان این جلسه، تریتا پارسی، کریم سجاد پور و همایون مجد هستند. اما بنظر من، جاذبه …

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *