وقت کوسه برای تصمیم گیری کمه. کاریکاتور اعتماد ملی در باره رفسنجانی.

August 11, 2009

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *