هاشمی در موقعیت کیش

July 28, 2009

حسن داعی : تحلیل در مورد جنگ بین جناحهای حکومتی را حتما بخوانید. نویسنده آن سایت دیپلماسی ایرانی است که صادق خرازی و دوستان وی اداره میکنند. تصویر تقریبا درستی از دعوای رفسنجانی و خامنه ای بدست میدهد. آنچه در این تفسیر نادیده گرفته شده، همان حضور جنبش مردمی است که تمامی این جنگ و دعوای جناحها نیز نتیجه آن است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *