یادداشتی کوتاه بر مناظره آقایان داعی و حقیقی

July 24, 2009

آقای حقیقی می گوید آنچه که اکنون در ایران می گذرد به هیچ وجه مربوط به آقای داعی و آنانیکه انتخابات را تحریم کرده اند نیست و مردم در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی خواسته های خود را دنبال می کند. به گفته وی این جنبش صرفا برای پس گرفتن رای هایی است که در تقلب انتخاباتی توسط جناح حاکم وارونه جلوه داده شده است. آقای حقیقی با این ادعا سعی بر آن دارد که جنبش عظیم کنونی در ایران را به دعوای جناحهای رژیم تقلیل داده و بگوید که جنبش سرنگونی خواه، دمکرات و سکولار شامل دانشجویان و زنان که طی 30 سال گذشته با تمامی وجود در برابر تمامیت این رژیم ایستادگی کرده اند اکنون باید تنها نظاره گر رهبری بخشی از رژیم باشند و دخالت نکند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *