مزاج فاسد شریعت و مرگِ محتوم حکومت اسلامی

July 17, 2009

باید با شتاب و بدون انتظار داشتن از سازمان های سیاسی موجود، این امید را بیشتر از این، سامان داد و سازمان. بر دختران شجاع و زنان بزرگوار و جوانان و دانشجویان فرهیخته وکارگران دلاور و کارمندان زحمتکش است که هر چه زودتر، نهاد رهبری جنبش را به دور از چشمان هرزۀ حکومت اسلامی، تشکیل دهند و بیرون از دایرۀ تنگ اسلام و گفتمان اسلامی، ایران مدار و با تکیه بر فرهنگ دیرین و بهنگام این سرزمین، نقطۀ پایانی بگذارند بر دورۀ سیاه حکومت اسلامی؛ حکومتی که از روز نخست استقرار آن، شایسته و بایستۀ مردم این سرزمین نبود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *