اعدام زندانيان سياسى و ربودن فعالين دانشجويى توسط رژيم آخوندى

July 12, 2009

رژيم ضدبشرى آخوندى زندانيان سياسى را تحت عنوان جرائم عادى اعدام مىكند.


بر اساس گزارش دريافتى يکى از اعدام شدگان 10تير ماه، سعيد الهيارى 23ساله نام داشت و بعد از اينکه با نيروهاى انتظامى درگير شد، دستگير گرديد و از 2سال پيش به زندان گوهردشت کرج منتقل شد. وى روز سهشنبه 9تيرماه همراه با شهيد ناصر خيراللهى و 4 زندانى ديگر براى اجراى حکم اعدام به زندان اوين منتقل شدند و در روز چهارشنبه 10تيرماه در زندان اوين بهدار آويخته شد. هنوز از هويت 4 زندانى ديگر خبرى منتشر نشده است .
بنابه خبر ديگرى رژيم آخوندى دو تن ديگر از دانشجويان دانشگاه علامه تهران و دانشگاه اصفهان را ربود.
مجيد درى، دانشجوى دانشگاه علامه تهران که در قيام سراسرى بازداشت شده و به تازگى آزاد گرديده بود روز 18تير توسط نيروهاى امنيتى ربوده شد.
على اجاقى، از دانشجويان دانشگاه اصفهان نيز روز چهارشنبه 17تيرماه در منزل شخصى خود در شهر اصفهان توسط نيروهاى امنيتى ربوده شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *