رژيم آخوندى، دفتر كار موسوى را ضبط كرد

July 12, 2009

دفتر محل کار موسوى در مجموعه رياست جمهورى رژيم در خيابان پاستور تهران، مصادره شد.


روزنامه حكومتى جمهورى در شماره امروز خود با درج اين خبر نوشت: روز پنجشنبه گذشته با حکم مدير کل پشتيبانى و خدمات نهاد رياست جمهورى، دفتر ميرحسين موسوى در مجموعه پاستور، تخليه و تحويل اداره اموال اين نهاد شده‌است.
يادآورى مىكنيم كه در روز 14تير رهبر مقاومت هرگونه تعرض ولىفقيه ارتجاع و گماشته گان او عليه موسوى را محكوم نموده و از دبيركل شوراى امنيت ملل متحد خواستار اقدام بلادرنگ براى اعزام يك هيأت نظارت بينالمللى به تهران به منظور تضمين امنيت و سلامت موسوى و وادار كردن رژيم به ابطال انتخابات نامشروع و پذيرش انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد براساس حق حاكميت مردم ايران شده بود.
آقاى مسعود رجوى هم‌چنين خواستار ارجاع پرونده انتخابات قلابى و سركوب مردم ايران و كشتار بيگناهان به شوراى امنيت شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *