از سفر احمدی نژاد به نیویورک و سخنرانی وی در سازمان ملل جلوگیری کنیم

July 12, 2009

اکنون، جهان آزاد و وجدان بیدار همه مردمان بخوبی میدانند که این حکومت واپسگرا، نه نماینده مردم ایران، بلکه جلاد بهترین فرزندان این آب و خاک است.
طبق اخبار رسیده، حکومت پاسداران که بدنبال کسب مشروعیت و ترمیم ضربات وارده بر خویش است، در نظر دارد که مانند سالهای گذشته، احمدی نژاد را برای سخنرانی در نشست عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر روانه نیویورک کند.
جامعه ایرانیان خارج از کشور از آقای اوباما تقاضا میکند که از اعطای ویزای ورود به احمدی نژاد جلوگیری کند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *