اگر گفتید چه چیزی این حکومت را ساقط می‌کند؟

June 29, 2009

من تا چند ماه پیش خیال میکردم تنها راه خلاص شدن از شر این حکومت مذهبی حاکم بر ایران٬ حمله نظامی است. یعنی فکر میکردم چون این حکومت قادر است هرگونه اعتراضات داخلی را بشدت سرکوب کند و لذا امیدی به سرنگونی این رژیم از طریق داخلی نیست. حتما باید یک اهرم خارجی به کمک مردم بیاید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *