بريتانيا يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از دارايى هاى ايران را مسدود كرد

June 19, 2009

دولت بريتانيا حدود يك ميليارد پوند ( معادل يك ميليارد و ۶۴۰ ميليون دلار) از داراىى هاى ايران را بر اساس تحريم هاى بين المللى عليه برنامه هاى هسته اى تهران مسدود كرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *