موسوى مجددأ به ولايت فقيه التزام مىدهد

June 18, 2009

موسوى در وحشت از اوجگيرى قيام مردم در پى التزام مجدد به ولايت فقيه روز سهشنبه در سايت خود اعلام كرد :
بنده در هيچ برنامهيى شرکت نخواهم داشت و از مردم مىخواهم تا رفتار مسالمتآميز داشته باشند و در دام آشوبهاى خيابانى نيفتند و آرامش خود را حفظ کنند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *