دادستان دژخيم آخوندها،تظاهر كنندگان را تهديد مىكند

June 18, 2009

آخوند درى نجف آبادى، دادستان كل رژيم، تظاهر كنندگان را تهديد كرد و گفت:
اين قبيل اقدامهاى دو تا مجازات دارد، يك مجازات كيفرى و يك مجازات حقوقى، مجازات كيفريش اينه كه بهعنوان عوامل اخلالگر و اغتشاشگر طبق قانون مجازات اسلامى، فصل تعزيرات با اين قبيل افراد بايد برخورد بشود، يك مجازات ديگرى هم داريم كه مجازات حقوقى و شرعيه، هر نوع خساراتى كه از اين دست وارد مىشود به اموال عمومى و بيت المال يا به اموال مردم، افراد ضامن هستن شرعاً ولو حالا فرار هم بكنيم از دست قانون، معلوم نشه كه ما اين كارو كرديم، اما واقعا ما ضامن هستيم…
… بنابراين اين قبيل كارهاى ما واقعا هم جرمه و هم مجازات داره، و هم ضمانت شرعى و قانونى و اخلاقى داره.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *