خبرنگاران خارجی از ایران خارج شوند

June 14, 2009

گزارشگران بدون مرز خبر داده اند که ویزای تعدادی از خبرنگاران خارجی که به قصد پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران به این کشور رفته بودند، تمدید نشده است و به آنانی نیز که هنوز مهلت اقامتشان تمام نشده است، دوستانه توصیه کرده اند که بهتر است ایران را ترک کنند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *