سياسی نگرانی سنای آمريکا از برنامه هسته‌ای ايران

May 7, 2009

کميته روابط خارجی سنای آمريکا، پس از بررسی و تحقيق پيرامون برآوردها از برنامه هسته‌ای ايران، به دولت اين کشور توصيه کرد که سخت‌گيری بر ايران را همچنان در دستور کار سياست خارجی خود داشته باشد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *