برژینسکی و بمب ایرانی

April 29, 2009

در روز 25 مارس، زیگنیو برژینسکی، مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در زمان کارتر در برابر کمیته روابط خارجی سنای این کشور حاضر شد تا در مورد سیاست آمریکا در برابر موضوع هسته ای ایران سخن بگوید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *