در حاشیۀ همایش جهانی دوربان۲

April 29, 2009

همزمان با توجه به کرنش غرب در برابر اسلام، نباید پیش بینی هانتینگتُن را نسبت به ” جنگ فرهنگ ها” که در حقیقت جنگ خشونت اسلامی علیه مدرنیته است، دست کم گرفت.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *