برج سازى در باغ ۵۰۰ ساله پشت كاخ سعدآباد، پيش چشم شهردارى

March 11, 2009

متر بالاتر از ميدان تجريش (خيابان سعدآباد) باغ قديمى و معروف گياهى قرار دارد و اگر بطور معمول در اين قسمت از خيابان سعدآباد قدم بزنيد، به خاطر وجود ديوارى كه به تازگى آن را احداث كرده اند، متوجه عمليات مخفيانه اى كه آن سوى ديوار انجام مى شود، نخواهيد شد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *