مشاور احمدی نژاد: رضا پهلوی برگردد!

March 7, 2009

کلهر به روزنامه همشهری ویژه نوروز می گوید:«هیچ دولتی نمی تواند شهروند خود را با پاسپورت خود در پشت مرزها نگه دارد. حتی اگر خواننده لس آنجلسی باشد. من رضا پهلوی را هم می گویم چه رسد به خواننده.»

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *