مراکش روابط دیپلماتیک خود با رژیم ایران را قطع کرد

March 7, 2009

وزارت امور خارجه مراکش روز جمعه طی بيانيه ای سفارت ايران در رباط را متهم کرده بود که کوشيده است تا «بنیادهای مذهبی پادشاهی مراکش را تغيير» دهد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *