كشور در روابط خارجي خود با چالش‌‏هاي بي‌‏سابقه‌‏اي روبرو است

February 6, 2007

 محسن آرمینسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نسبت به موج گسترده تبليغات رسانه‌‏هاي خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران، به مقامات مسوول در كشور هشدار داد و اين موج را طرحي براي اقدامات گسترده‌‏تر از مفاد قطعنامه 1737 شوراي امنيت عليه ايران دانست.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *