آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی تنکابن

January 11, 2009

خوابگاه دانشجویی دخترانه ای در تنكابن دچار حریق شد و در آتش سوخت.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *