پاره کردن عکسهای سرکرده حزب الله لبنان در ایران

January 10, 2009

مردم ایران با پاره کردن تصاویر سرکردگان گروههای تروریستی از جمله حسن نصرالله (سرکرده حزب الله لبنان)، خشم و اعتراض خود را علیه رژیم تروریست پرور و جنگ افروز جمهوری اسلامی نشان می دهند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *